Analiza finansowa na makosz
automatyka i robotyka ZA Makosz
automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz automatyka i robotyka ZA Makosz

Analiza finansowa

Przy realizacji inwestycji związanych z wykonywaniem i wdrażanie projektów automatyki i robotyki firma ZA Makosz wyspecjalizowała się w przeprowadzaniu analiz finansowych pozwalających na lepszą ocenę efektywności ekonomicznej inwestycji poprzez wyliczania wartości bieżących netto NPV- net present value,a także wyliczenia zdyskontowanego przepływu pieniężnego DCF- discounted cash flow i zdyskontowanej wartość bieżącej DPV - discounted present value, czy też wewnętrznej stopy zwrotu IRR - Internal Rate of Return

Metoda ta polega na wycenie projektu w oparciu o rachunek wartości pieniądza w czasie, co pozwala na oszacowanie i dyskontowanie wszystkich przyszłych przepływów pieniężnych w celu lepszego określenia ich wartości bieżącej.

Właściwe przygotowanie i opracowanie danych wejściowych pozwalana na przyjęcie odpowiedniej stopy dyskontowej do wykonania jak najlepszej oceny opłacalności inwestycji.

Fachowa i profesjonalna analiza wyników analizy finansowej oraz wyliczeń wewnętrznej stopy zwrotu IRR - Internal Rate of Return daje możliwość oceny efektywności ekonomicznej inwestycji rzeczowej dając:

  • realną stopę zwrotu inwestycji
  • uwzględnienie zmiany wartości pieniądza i jego siły nabywczej w czasie trwania inwestycji – inflacja
  • ocenę zamożności inwestora z uwzględnieniem zmian wartości pieniądza i jego siły nabywczej w czasie trwania inwestycji
  • obraz całości przepływów pieniężnych związanych z inwestycją w czasie jej trwania
  • umożliwienie porównania inwestycji

Analiza finansowa jest elementem rzetelnie wykonanego studium wykonalności inwestycji czyli feasibility study.

Skontaktuj się z nami.Analizy finansowe ZA Makosz
Copyright © ZA Makosz Tomasz Makosz